Ka┬┐dy rodzaj dzia┬│alno┬Âci wymaga prowadzenia biura - biuro potrzebuje wyposa┬┐enia w urz┬▒dzenie do drukowania i kopiowania dokumentów. Dotychczas przeci├¬tna firma preferowa┬│a zakup urz┬▒dze├▒ nie tylko z braku oferty wynajmu, ale tak┬┐e z wieloletniego przyzwyczajenia do "posiadania", spowodowanego sytuacj┬▒ spo┬│eczno-polityczn┬▒. Te czasy odesz┬│y do lamusa.
    Dzi┬Â, podobnie jak auto czy narz├¬dzia specjalistyczne, mo┬┐na wypo┬┐ycza├Ž urz┬▒dzenia biurowe . Nowoczesne technologie na wyci┬▒gni├¬cie r├¬ki i komfort pracy, fachowe doradztwo i obs┬│uga dost├¬pna na telefon.

    Wypo┬┐yczaj┬▒c sprz├¬t, u┬┐ytkownik nie martwi si├¬ o przegl┬▒dy konserwacyjne, usuwanie usterek, materia┬│y eksploatacyjne. Wynajmowany sprz├¬t ma mo┬┐liwo┬Âci dok┬│adnie takie, jakich wymaga u┬┐ytkownik. To korzy┬Âci techniczne. A pozasprz├¬towe? Wynajem pozwala skupi├Ž si├¬ na dochodowej dzia┬│alno┬Âci firmy i anga┬┐owanie ┬Ârodków w prowadzony biznes.
Nie trzeba ju┬┐ wyszukiwa├Ž urz┬▒dze├▒, porównywa├Ž ofert ró┬┐nych producentów, szuka├Ž ┬╝róde┬│ finansowania kredytów, leasingów, prowadzi├Ž k┬│opotliwej buchalterii zwi┬▒zanej z amortyzacj┬▒ urz┬▒dzenia. Sama eksploatacja jest uwolniona od my┬Âlenia.
Eksploatuj┬▒c maszyn├¬ pozostaje my┬Âle├Ž o nieoczekiwanych wydatkach zwi┬▒zanych z przegl┬▒dem, awari┬▒, o zamawianiu tonerów. Koszty staj┬▒ si├¬ przewidywalne i przejrzyste.
 
    Oferujemy wynajem wszystkich drukarek, drukarko-kopiarek i systemów wielofunkcyjnych dost├¬pnych w naszej firmie. W przypadku umów d┬│ugotrwa┬│ych oferujemy równie┬┐ urz┬▒dzenia fabrycznie nowe. Urz┬▒dzenie wynajmujemy z pe┬│n┬▒ obs┬│ug┬▒ serwisow┬▒, dostarczamy je w┬│asnym transportem.
    Sprz├¬t wynajmujemy g┬│ównie na Mazowszu, ale nasze maszyny pracuj┬▒ równie┬┐ w takich miejscach jak E┬│k, Bia┬│ystok, Medyka, Nowy Targ, Katowice, Pozna├▒, Gda├▒sk, Olsztyn...
Warunki wynajmu uzale┬┐nione s┬▒ od parametrów kopiarek oraz czasu u┬┐ytkowania.
COMPAAN prowadzi wynajem urz┬▒dze├▒ na atrakcyjnych warunkach, na okres od trzech miesi├¬cy do kilku lat, w zale┬┐no┬Âci od potrzeb.

zalety wynajmu:
 •     zerowe pocz┬▒tkowe zaanga┬┐owanie kapita┬│u w┬│asnego;
 •     eliminacja uci┬▒┬┐liwej amortyzacji;
 •     zbud┬┐etowany koszt pracy sprz├¬tu;
 •     precyzyjna kontrola kosztów utrzymania urz┬▒dze├▒ kopiarek i kopiarko-drukarek;
 •     zaliczanie p┬│atno┬Âci za wynajem do kosztów uzyskania przychodów;
 •     op┬│ata obejmuje ca┬│kowite koszty zwi┬▒zane z naprawami, konserwacjami i materia┬│ami eksploatacyjnymi;
 •     eliminacje problemów zwi┬▒zanych ze sprzeda┬┐┬▒ zu┬┐ytego sprz├¬tu;
 •     okres wynajmu dostosowany  do indywidualnych potrzeb;
 •     mo┬┐liwo┬Â├Ž sezonowego wykorzystania sprz├¬tu;
 •     zapewnienie ci┬▒g┬│o┬Âci pracy.

wady wynajmu:
 •    konieczno┬Â├Ž zmiany sposobu my┬Âlenia z "posiadania" na "u┬┐ywanie".
01-188 Warszawa
ul. Staszica 7/9
tel. 22 423 22 11
tel. 22 618 11 99

..: Copyright © 1997 - 2017    compaan.pl  & 7minut.pl :..